อาจารย์ประจำสาขา

Methaya Imerb

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ

วุฒิการศึกษา:

บธด.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศบ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ
บริหารธุรกิจ

E-mail: methayaimerb@gmail.com
methaya.ime@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/methaya_ime/

Kantheera Palabud

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ

E-mail:
kantheera.nam@lru.ac.th 
kantheera.nam@gmail.com

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/kantheera_nam/

Tawanron Sungyuan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ดร.ตะวันรอน สังยวน

วุฒิการศึกษา:

Ph.D​ (management)​ Mahasarakham University,​ Thailand.​

ปร.ด.​ (การจัดการ)​. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

การเงิน
การคลัง

E-mail: Tawanron.sun@lru.ac.th
tawanron.su@gmail.com

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/tawanron_sun/

Norachai Sornsai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

Management

E-mail: 
norachai.sor@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/norachai_sor/ ‎

Pantawan Butdeesuwan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม (บริหารธุรกิจ)

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ

E-mail: 
pantawan.but@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/pantawan_but/

Vilaiporn Yakampom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

อ.วิลัยพร ยาขามป้อม

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏเลย.
บธ.ม. การจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:

บริหารธุรกิจ
การจัดการ

E-mail: 
Vilaiporn.Yak@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/vilaiporn_yak/ ‎

Sasithorn Kokfai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ปรด.) การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคม ครุศาสตร์บัณฑิต
(คบ.)วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏอุดรธานี

สาขาที่ถนัด:

1. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

E-mail: 
sasithorn.kok@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/sasithorn_kok/

Apiradee Khamlai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.อภิรดี คำไล้

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

สาขาที่ถนัด:

Business Management

E-mail: apiradeekham@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/apiradee_kha/ https://scholar.google.com/citations?user=AoYKUoEAAAAJ&hl=th

Anchalee Kokanuch

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช

วุฒิการศึกษา:

1.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีทางการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาอุุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

สาขาที่ถนัด:

1.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.การจัดการและองค์การ
3.หลักการวิจัยทางธุรกิจ
4.พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ

E-mail:
anchalee.kok@lru.ac.th
anchalee.kok@gmail.com

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/anchalee_kok/

Areerat Phuthamma

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:

บริหารธุรกิจ
การจัดการ

E-mail: areerat.phu@ lru.ac.th
ar82221@gmail.com

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/areerat_phu/

Areevan Bungkerd

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

สาขาที่ถนัด:

สาขาวิชาบริหารการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ

E-mail: 
areevan.bun@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/areevan_bun/

Yaothtda Rattanaphonsaen

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

การบริหารจัดการ

E-mail: 
Yaothtda.rat@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/yaothtda_rat/

 

Hemwadee Kaiyai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.เหมวดี กายใหญ่

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ
การบัญชี

E-mail: 
hemwadee.kai@lru.ac.th
kaiyai.lru@gmail.com

Website: https://gm.manage.lru.ac.th/th/hemwadee_kai

Rawat Mantra

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.รวัฒน์ มันทรา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

การจัดการเขิงกลยุทธ์

E-mail: 
Rawat.man@lru.ac.th

Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/rawat_man/

WEERAYUT RATCHATAWETCHAKUL

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

อาจารย์วีระยุทธ รัชตเวชกุล​

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ.(การเงิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

Management

E-mail: 
artdy22@hotmail.com
weerayut.rat@lru.ac.th

Website : http://gm.manage.lru.ac.th/th/weerayut_rat/