Hemwadee Kaiyai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

Professor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ผศ.เหมวดี กายใหญ่

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาที่ถนัด:
การจัดการ
การบัญชี
E-mail : hemwadee.kai@lru.ac.th
Website: https://gm.manage.lru.ac.th/th/hemwadee_kai

ผลงานวิชาการ

Publication

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 

2.เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์

3.ตำรารายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ

รายวิชาที่สอน

การพัฒนาบุคลิกภาพ

การจัดการเชิงกลยุทธ์

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

การประกอบการธุรกิจชุมชน

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

สัมมนาปัญหาการจัดการ

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00

ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

 
 
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
 

ศศิธร  กกฝ้าย, เหมวดี  กายใหญ่ และ เกศนี  จึงวัฒนตระกูล. (2562). การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ

           ชุมชนทอผ้า บ้านท่าดีหมี ตำบลปากชม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจาก

           การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “ศาสตร์

           ศิลป์กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, หน้า 710 – 720. 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562.

           ลพบุรี :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

เหมวดี กายใหญ่, และ เกศนี จึงวัฒนตระกูล. (2561). ความต้องการของตลาดในการดำเนินธุรกิจสีเขียว           

 ประเภทร้านอาหารรูปแบบทันสมัย ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ

           ประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราช

           ปณิธาน”, หน้า 672-681. 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561. ลพบุรี :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563
ผู้วิจัย เมทยา อิ่มเอิบ, อำภาภัทร์ วสันต์สกุลและเหมวดี กายใหญ่. (2563).
(NCAME 2020), หน้า 15. 18 ธันวาคม 2563.

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th