อาจารย์ประจำสาขา

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ

วุฒิการศึกษา:

บธด.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศบ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ
บริหารธุรกิจ

E-mail: methayaimerb@gmail.com
              methaya.ime@lru.ac.th

Website: 

ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ

E-mail: kantheera.nam@lru.ac.th

             kantheera.nam@gmail.com

Website: 

ดร.ตะวันรอน​ สังยวน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ดร.ตะวันรอน สังยวน

วุฒิการศึกษา:

Ph.D​ (management)​ Mahasarakham University,​ Thailand.​

ปร.ด.​ (การจัดการ)​. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

การเงิน

การคลัง

E-mail: Tawanron.sun@lru.ac.th
tawanron.su@gmail.com

Website: 

ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

Management

E-mail: 
norachai.sor@lru.ac.th

Website: 

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม (บริหารธุรกิจ)

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ

E-mail: 
pantawan.but@lru.ac.th

Website: 

อ.วิลัยพร. ยาขามป้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

อ.วิลัยพร. ยาขามป้อม

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏเลย.
บธ.ม. การจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:

บริหารธุรกิจ
การจัดการ

E-mail: 
Vilaiporn.Yak@lru.ac.th

Website: gm.manage.lru.ac.th/th/

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ปรด.) การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคม ครุศาสตร์บัณฑิต
(คบ.)วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏอุดรธานี

สาขาที่ถนัด:

1. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

E-mail: 
sasithorn.kok@lru.ac.th

Website: 

อ.อภิรดี คำไล้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

อ.อภิรดี คำไล้

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

สาขาที่ถนัด:

Business Management

E-mail: apiradeekham@lru.ac.th

Website: https://scholar.google.com/citations?user=AoYKUoEAAAAJ&hl=th

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช

วุฒิการศึกษา:

1.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีทางการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาอุุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

สาขาที่ถนัด:

1.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.การจัดการและองค์การ
3.หลักการวิจัยทางธุรกิจ
4.พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ

E-mail:
anchalee.kok@lru.ac.th
anchalee.kok@gmail.com

Website: 

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:

บริหารธุรกิจ

การจัดการ

E-mail: areerat.phu@ lru.ac.th

             ar82221@gmail.com

Website: 

ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

สาขาที่ถนัด:

สาขาวิชาบริหารการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ

E-mail: 
areevan.bun@lru.ac.th

Website:

อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

การบริหารจัดการ

E-mail: 
Yaothtda.rat@lru.ac.th

Website: 

ผศ.เหมวดี กายใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.เหมวดี กายใหญ่

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาที่ถนัด:

การจัดการ
การบัญชี

E-mail: 
hemwadee.kai@lru.ac.th
kaiyai.lru@gmail.com

Website: