WEERAYUT RATCHATAWETCHAKUL

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

อาจารย์วีระยุทธ รัชตเวชกุล​

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ.(การเงิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:
Management

E-mail: artdy22@hotmail.com
weerayut.rat@lru.ac.th
Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/weerayut_rat/

ผลงานวิชาการ

Publication

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” ปีที่ 10 ฉบับ 1 มกราคม-เมษายน 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย จีราวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-12
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว วิรินญา ถาละคร สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จีราวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-12
จริยธรรม ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ชุมชน ที่ ได้ รับ การ รับรอง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน ใน จังหวัด ขอนแก่น
W Ratchatawetchakul
Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University 10
ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วีระยุทธ รัชตเวชกุล และณิชกานต์ ถนอมศักดิ์ชัย จีราวัฒน์ มันทรา, ปรีชา ศรีกงพาน, ปรีชา ศรีกงพาน
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 9 (2), 82-88
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจกานขายสินค้าแฟชั่นแอปพลิเคชั่น facebook ในเขต อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วิรินญา ถาละคร และวีระยุทธ รัชตเวชกุล จีราวัฒน์ มันทรา
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ศุภรัตน์ ดาวฮามแป และจีราวัฒน์ มันทรา วีระยุทธ รัชตเวชกุล, แพรพิไล หินบุดดี, ฉัตราภรณ์ นักหินลาด
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของหมู่บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
สุพัตรา ภัคมาตร์ และแพรพิไล หินบุดดี วีระยุทธ รัชตเวชกุล
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5, 22 มีนาคม 256
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กของประชาชนในเขตบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
เสาวลักษณ์ สมบูรณ์ และวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์. วีระยุทธ รัชตเวชกุล, พุทธรักษ์ นามพลแสน, ประไพรศรี …
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รายวิชาที่สอน

การบริหารจัดการ

บริหารธุรกิจ

การจัดการเขิงกลยุทธ์

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 8.นางสาว อภิรดี คำไล้ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.ดร. ตะวันรอน สังยวน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 8.นางสาว อภิรดี คำไล้ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.ดร. ตะวันรอน สังยวน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว กรุณา ทาแก้ว สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 3.ดร. เยาวพา กองเกตุ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย วีระยุทธ สุโขยะชัย สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 5.นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 6.นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 8.นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 11.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 12.นาย สมศักดิ์ จันทดี สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 13.นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 14.นาง สมพิศ สีตะสุต สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 15.ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th