Vilaiporn Yakampom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

อาจารย์วิลัยพร ยาขามป้อม

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏเลย.
บธ.ม. การจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
บริหารธุรกิจ
การจัดการ

E-mail: vilaiporn.yak@lru.ac.th
Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/vilaiporn_yak/

ผลงานวิชาการ

Publication

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 52 เมษายน-มิถุนายน 2563

ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 2.ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย สุพัฒน์ พระเมืองคง สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ตีพิมพ์ : 2563-04-01
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของประชาชนในเขตจังหวัดเลย

[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-09-20
 

รายวิชาที่สอน

บริหารธุรกิจ

การจัดการ

การจัดการ

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 8.นางสาว อภิรดี คำไล้ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.ดร. ตะวันรอน สังยวน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 8.นางสาว อภิรดี คำไล้ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.ดร. ตะวันรอน สังยวน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย ยุทธภูมิ ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว ประกาย นามผา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นางสาว มัลลิกา คำบูชา สังกัด : นักวิจัยภายนอก

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th