Rawat Mantra

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ผศ.รวัฒน์ มันทรา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:
การจัดการเขิงกลยุทธ์

E-mail: Rawat.man@lru.ac.th
Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/rawat_man/

ผลงานวิชาการ

Publication

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น.

รวัฒน์ มันทรา และญาสุมินทร์ ปะเมธา . เมชยา ท่าพิมาย, สัญญา เนียมเปรม, วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562, 29 …
 2020

ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

จีราวัฒน์ มันทรา ปรีชา ศรีกงพาน วีระยุทธ รัชตเวชกุล และณิชกานต์ ถนอมศักดิ์ชัย.
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562.
 2019

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ด บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

นิภาพร ทายิดา และรัตนาภรณ์ สาระดี. จีราวัฒน์ มันทรา, สัญญา เนียมเปรม, วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 เรื่อง …
 2018

Factors Affecting the Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nong Ruea district, Khon Kaen Province

หัชชา ศิริขันธ์. ราวัฒน์ มันทรา, เดชะบุญ คำเตือนใจ, รุ่งนภา กิติยวงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี2561 (The …
 2018

รูปแบบการจัดการพฤติกรรมแลปัญหาการเขียนแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชัยภูมิ.

อัญนวียา ภัชร์จรินทญา และเผด็จเกียรติ นิลบล. จีราวัฒน์ มันทรา, รัศมีเพ็ญ นาครินทร์
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 2018

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ธุรกิจผลิตน้ำดื่มชุมชน หมู่บ้านหลุบค่าย ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ.

ชมัยพร เมืองราช และตะวันรอน สังยวน. จีราวัฒน์ มันทรา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 …
 2018

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจกานขายสินค้าแฟชั่นแอปพลิเคชั่น facebook ในเขต อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.

วิรินญา ถาละคร และวีระยุทธ รัชตเวชกุล. จีราวัฒน์ มันทรา
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ …
 2018

กลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการคละกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

ฉัตราภรณ์ นักหินลาด และศุภรัตน์ ดาวฮามแป จีราวัฒน์ มันทรา. วีระยุทธ รัชตเวชกุล, แพรพิไล หินบุดดี
ขอนแก่น. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด …
 2018

การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น.

จีราวัฒน์ มันทรา.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560.
 2017

การจัดการธุรกิจผ้าไหมของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น.

จีราวัฒน์ มันทรา.
วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม …
 2017

โครงการวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ เรื่องขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางธุรกิจโดยกระบวนการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based …

จีราวัฒน์ มันทรา.
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1, 28 กรกฎาคม 2560
 2017

พฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ เรื่อง การเขียนโครงร่างของงานวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักศึกษา บ.5515ข สาขาวิชาการจัดการ.

จีราวัฒน์ มันทรา.
 
 2016

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Perawat dalam Rangka Penerapan Pasien Safety di Rawat Inap Rumah Sakit Royal Prima Jambi Tahun 2018

Y Yulidar, E Girsang, AN Nasution
Scientia Journal 8 (1), 369-380
  

KEPUASAN MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN RAWAT INAP PUSKESMAS SUMBERSARI

BL Baladani
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติน นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-30
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-02

รายวิชาที่สอน

การบริหารจัดการ

บริหารธุรกิจ

การจัดการเขิงกลยุทธ์

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 250,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 8.นางสาว อภิรดี คำไล้ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.ดร. ตะวันรอน สังยวน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว กรุณา ทาแก้ว สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 3.ดร. เยาวพา กองเกตุ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย วีระยุทธ สุโขยะชัย สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 5.นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 6.นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 8.นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 11.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 12.นาย สมศักดิ์ จันทดี สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 13.นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 14.นาง สมพิศ สีตะสุต สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 15.ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th