Pantawan Butdeesuwan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

Professor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม (บริหารธุรกิจ

สาขาที่ถนัด:
การจัดการ

E-mail: pantawan.but@lru.ac.th
Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/pantawan_but/

ผลงานวิชาการ

Publication

รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย
โดย : พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่จัดทำ : 2560 ประเภท : งานวิจัย/Research report

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Office Management การจัดการสำนักงาน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา 0329/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย.63
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-04-02
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : รูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 หัวข้อ วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-05

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
 
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 8.นางสาว อภิรดี คำไล้ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 676,974.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th