Kantheera Palabud

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

Professor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาที่ถนัด:
การจัดการ

E-mail: kantheera.nam@lru.ac.th
Website: http://gm.manage.lru.ac.th/th/kantheera_nam/

ผลงานวิชาการ

Publication

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย

K Palabud
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10, 199
 

กลยุทธฺ์การเรียนรู้ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจอาหารในประเทศไทย

K Palabud
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 

การบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย

K Palabud
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5, 871-879
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-10-07
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง ศิลปกรรม-จิตรกรรม
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-10-07
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-01
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-01
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-10-01
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10 หัวข้อ วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-04

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาง เหมวดี กายใหญ่ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 8.นางสาว อภิรดี คำไล้ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.ดร. ตะวันรอน สังยวน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th