หลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตามโครงสร้างเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) และปัจจุบันได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารแบบสาขาวิชาการจัดการ เป็นสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย มีการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เขาด้วยกันในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านการศึกษา

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้  คู่คุณธรรม ในความหลากหลายของสาขาวิชา

ด้านการบริการวิชาการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการวิจัย

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย และท้องถิ่น

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้ความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการสร้างสรรค์ประโยชน์สังคม

วิสัยทัศน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นพัมนาคนสู่สังคมแห่งความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทางธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สามารถเทียบโอนรายวิชา
 • คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทุนการศึกษา

 • กองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษาทั้งรายเก่า และรายใหม่ (กยศ.)
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 • ทุนประจำปีจากองค์กร มูลนิธิ กองทุน หรือบุคคลให้โดยไม่มีข้อผูกพัน
 • ทุนให้เปล่าจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

เรียนการจัดการจบแล้วไปทำอะไร

 1. อาชีพรับราชการ
  – อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  – นักวิชาการ
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
  – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  – เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. อาชีพภาครัฐวิสาหกิจ
  – พนักงานในสถาบันการเงิน
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลหรือฝ่ายทรัพยกรมนุษย์
  – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. บุคลากรภาคเอกชน
  – พนักงานขาย
  – พนักงานธุรการ
  – เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  – เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์
 4. เจ้าของสถานประกอบการ
  – อาชีพอิสระ